• banner

Mikro suw nasosy / kiçi suw nasosy

Mikro suw nasosy 3v, 5v, 6v, 12v, 24v dc suw nasosy bolup, dürli suw ulanyş ulgamlary ýa-da maşynlary üçin suw geçirmek, ýokarlandyrmak ýa-da aýlamak üçin merkezden gaçyryş güýjüni ulanýar.Şeýle hem kiçi suw nasosy, kiçijik suw nasosy diýip atlandyrdy.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Hytaýyň professional mikro suw nasosy bilen üpjün ediji we öndüriji

Şençzhenen Pincheng Motor Co., Ltd ösüş we önümçilikdirmikro suw nasos öndürijileriŞençzhenen şäherinde ýerleşýän Hytaýdan.Köp ýyllyk zähmet tejribesi, “Pincheng Motor” PYSP130, PYSP310, PYSP370, PYSP365 seriýaly dc suw nasoslaryny ösdürdi.Olaryň köpüsi 3v, 6v, 12v, 24v dc motor bilen hereket edýär.

Haýwan çüwdürimi, balyk çüýşesi, gün suwaryşy, dürli suw gyzdyryjylar, suw aýlanyş ulgamy, kofe öndüriji, gyzgyn suw düşegi, awtoulag dwigateli sowatmak ýa-da batareýany dolandyrmak ulgamy sowatmak we ş.m. ýaly dürli programmalarda giňden ulanylýar.

Mundan başga-da, mikro suw nasosymyzyň uzak ömri, pes iş sesi, howpsuzlygy, arzan bahasy we ş.m. ýaly köp artykmaçlygy bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Näme üçin Hytaýda mikro suw nasos üpjün edijisi hökmünde saýlaň

Global müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin köp şahadatnamalarymyz bar (FDA, SGS, FSC we ISO we ş.m.) we köp sanly marka kompaniýalary (Disneý, Starbucks, Daiso, H&M, MUJI,) bilen uzak möhletli we durnukly işewür hyzmatdaşlygymyz bar. we ş.m.)

Iň gowy hil.Mikro suw nasosyny öndürmekde, taslamakda we ulanmakda baý tejribämiz bar we dünýäde 210-dan gowrak müşderä hyzmat etdik.

Bäsdeşlik bahasy. çig malyň bahasyndan düýpgöter artykmaçlygymyz bar.Şol bir hil boýunça biziň bahamyz, adatça, bazardan 10% -30% arzan.

Satuwdan soň hyzmat.2/3/5 ýyl kepillik syýasatyny berýäris.Meseleler bize sebäp bolsa, ähli çykdajylar kepillik möhletinde hasabymyzda bolar.

Çalt eltiş wagty.“Air Express”, deňiz we hatda gapy-gapy hyzmaty bilen eltip bermek üçin iň oňat iberiji ekspeditorymyz bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
mikropump satuw ulgamy

Hytaýda iň oňat mikro suw nasos öndürijisi we eksportçysy

Täjirçilik taslamalary üçin iň gowy bahany we tehniki goldawy berip bileris.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Pinchengden nädip nusga alyp bilerin?

Please share your requirement to our email:sales9@pinmotor.net, we can offer OEM service.

Mikro suw nasosynyň nusgasyny satyn almak islesem, haýsy töleg usulyny görkezýärin?

TT ýa-da Paypal elýeterli.

Meniň üçin nasos düzmek üçin näçe wagt gerek bolar?

Nasosy dizaýn etmek we nasos galyndysyny açmak üçin 10 ~ 25 gün gerek bolar.Wagtyň bahasy nasosyň güýjüne, ululygyna, öndürijiligine, aýratyn işine we ş.m. baglydyr.

Dogry mikro suw nasosyny nädip saýlamaly?

Iş güýjüne, iň ýokary kellä we iň ýokary akym, iş wagty, amaly, suwuklyk, daşky gurşaw temperaturasy, suwuklyklaryň temperaturasy, suwa çümýän ýa-da ýok, aýratyn funksiýa, iýmit derejesi materialy ýa-da ýok, elektrik üpjünçiligi görnüşi we ş.m. ýüz tutmak talaplary.Soň bolsa size iň amatly nasosy maslahat bereris.

Mikro suw nasosynyň öndüriliş wagty näçe?

Önümlerimiz bar bolsa, tölegiňizi alanymyzdan soň harytlary eltip bileris.Nusga taýýarlamak üçin 7 gün, kiçi sargyt önümçiliginiň wagty 12 ~ 15 gün, köpçülikleýin sargyt önümçiliginiň wagty 25 ~ 35 gün.

Mikro suw nasosy: Iň soňky gollanma

“Pincheng Motor”, 14 ýyl töweregi iş tejribesi bolan Hytaýda öňdebaryjy mikro suw nasos üpjün edijisidir.Arza islegleriňiz üçin mikro suw nasosynyň giň topary bar.Mikro ýokary basyşly suw nasosy, pes basyşly mikro suw nasosy, mikro suw nasosy, mikro elektrik suw nasosy we başga-da köp zat gerek bolsa, “Pincheng Motor” ygtybarly we tygşytly çözgüt tapýar.

Dogry önümçilik amalyny ulanyp, ýörite mikro suw nasosyny öndürip bileris.Termiki programmalaryňyz üçin iň oňat “Pincheng” mikro suw nasosyny saýlamak üçin toparyňyz bilen işleşip bileris.

Pincheng, OEM amaly programmalary üçin ýörite mikro suw nasosyny işläp düzmek, dizaýn etmek we ýasamak bilen meşgullanýar.Mundan başga-da, ygtybarly mikro suw nasos öndürijisi hökmünde siziň marka işiňizi doly goldap bileris.“Pincheng” adaty mikro suw nasosy öz logotipiňizi, dizaýnyňyzy, ululyklaryňyzy we aýratynlyklaryňyzy öz içine alýar.

Adaty ýa-da adaty mikro suw nasosy gerek bolsa, Pincheng iň gowy hyzmatdaş!Has giňişleýin maglumat üçin indi jaň ediň!

Dc mikro suw nasosy nähili işleýär?

Adaty mikro suw nasoslaryna çotga DC nasoslary, çotgasyz hereketlendiriji DC nasoslary, çotgasyz DC nasoslary we ş.m. girýär. Olar nähili işleýärler?Aşakda jikme-jik görkezmeler bar:

1. DCuwulan DC suw nasosy:Dişlenen DC suw nasosy çotgaly hereketlendiriji bilen hereket edýär.Bobin tokynyň ugrunyň üýtgemegi kommutator we DC hereketlendirijisi bilen aýlanýan çotgalar arkaly gazanylýar.Motor hereket edýänçä uglerod çotgalary könelýär.Nasos belli bir wagt işlese, uglerod çotgasynyň könelişen boşlugy ulalýar we ses hem ýokarlanýar.Hundredsüzlerçe sagat üznüksiz işlemekden soň, uglerod çotgalary indi kommutasiýa roluny oýnap bilmez.Şonuň üçin gysga ömri, ýokary ses, uly elektromagnit päsgelçiligi, howanyň berkligi we çümmek üçin ulanyp bolmaýan çotga DC nasosy arzan.

2. Çotgasyz motorly DC suw nasosy:Çotgasyz hereketlendiriji DC suw nasosy, hereketlendirijini hereketlendiriji wilka bilen işlemek üçin DC hereketlendirijisini ulanýan suw nasosydyr.Suw nasosynyň statory bilen rotoryň arasynda boşluk bar.Uzak wagtlap ulanylsa, suw motoryň içine girer we motoryň ýanmagy mümkinçiligini artdyrar.Köpçülikleýin önümçilik üçin amatly we önümçilik bahasy birneme pes.

3. Çotgasyz DC suw nasosy:Çotgasyz DC nasosy tokyň üýtgemegine gözegçilik etmek üçin Hall elementlerini, bir çipli elektron komponentlerini ýa-da programma üpjünçiligini ulanýar.Çotgaly motor bilen deňeşdirilende, uglerod çotgasynyň kommutasiýasyny terk edýär, şeýlelik bilen uglerod çotgasynyň könelmegi sebäpli motor ömrüniň gysgalmagynyň öňüni alýar we hyzmat möhletini ep-esli uzaldýar.Onuň stator bölegi we rotor bölegi hem magnit taýdan izolirlenýär, şonuň üçin nasos doly izolirlenýär.Nasos, stateriň we zynjyr tagtasynyň epoksi küýzesi sebäpli suw geçirmeýär.

Mikro suw nasosyny nädip saýlamaly?

Satyn almak üçin mikro suw nasoslarynyň köp görnüşi bar.Enjam dizaýn edilende nasosyň maksadyny we öndürijilik parametrlerini kesgitlemeli we nasos görnüşini saýlamaly.Onda haýsy ýörelgeleri saýlamaly?Mikro suw nasosyny saýlamak ýörelgeleri

1. Saýlanan nasosyň görnüşini we öndürijiligini enjamyň akymy, kellesi, basyşy we temperaturasy ýaly proses parametrleriniň talaplaryna laýyk getiriň.Iň esasy zat naprýatageeniýäni, iň ýokary kelläni we kelläniň ýokary bolanda näçe akymyň gazanyp boljakdygyny kesgitlemekdir.Jikme-jiklikler üçin baş akym grafigine serediň.

2. Orta aýratynlyklaryň talaplary ýerine ýetirilmelidir.Lamangyjy, partlaýjy, zäherli ýa-da gymmatly mediany daşaýan nasoslar üçin ygtybarly şah möhürleri talap edilýär ýa-da magnit hereketlendiriji nasoslar ýaly syzmaýan nasoslar (wilkasyz möhürlemezden, izolirlenen magnit gytaklaýyn sürüjini ulanyň).Poslaýjy serişdeleri daşaýan nasoslar üçin konweksiýa bölekleri, floroskopiki poslama garşy nasoslar ýaly poslama garşy materiallardan ýasalmalydyr.Gaty bölejikleri öz içine alýan mediany daşaýan nasoslar üçin, konweksiýa bölekleri üçin könelmäge çydamly materiallar zerurdyr we zerur bolan halatynda möhür möhürleri arassa suwuklyk bilen ýuwulýar.

3. Mehaniki talaplar ýokary ygtybarlylygy, pes ses we pes titremäni talap edýär.

4. Nasos satyn almagyň giriş bahasyny dogry hasaplaň, nasos öndürijilerini barlaň we enjamlarynyň ýokary hilli, satuwdan soňky hyzmaty we ätiýaçlyk şaýlaryny wagtynda üpjün etmegi talap ediň.

Mikro suw nasosynyň ulanylyşy

Mikro suw nasoslary az göwrümli, az sarp edilýän we arzan bahaly nasosy ulanmagy talap edýän programmalar üçin giňden ulanylýar.Arzalar ýaly: Akwarium, balyk baky, pişik suw çüwdürimi, gün suw çüwdürimi, suw sowadyş ulgamy, suw güýçlendiriji, suw gyzdyryjy, suw aýlanyş ulgamy, awtoulag ýuwulmagy, oba hojalygy, lukmançylyk senagaty we öý enjamlary we ş.m.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň